داوری زود هنگام مقالات
1401/01/17

در صورت تمایل به داوری زود هنگام لطفا درخواست خود را به ایمیل کنفرانس به آدرس info@12mft.ir ارسال نمایید .